KARTA GWARANCYJNA PDF


KARTA GWARANCYJNA na drzwiOGÓLNE WARUNKI GWARANCJI1. P.U.H. Zakład Stolarski Małgorzata Pędziwiatr udziela gwarancji na okres liczony od daty wystawienia faktury sprzedaży wraz z zapewnieniem opieki serwisowej i prawem do nieodpłatnych napraw na okres 24 miesięcy po spełnieniu niżej wymieniowych warunków:
- Produkt został zamontowany zgodnie z instrukcją użytkowania i montażu drzwi.
- Produkt został zamontowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
- Gwarancja obowiązuje na terytorium RP


2. Reklamację zgłaszać należy w punkcie, w którym dokonano zakupu niezwłocznie po ujawnieniu się wady. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego Karty Gwarancyjnej i dowodu zakupu. Wady możliwe do wykrycia przed wbudowaniem i montażem, powinny być niezwłocznie zgłoszone do Dostawcy przed bezwzględnie wykonaniem tych prac.

3. Producent będzie zobowiązany z tytułu gwarancji wyłącznie po przedstawieniu przez Klienta:
-czytelnego i poprawnie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego w którym należy podać swoje dane teleadresowe, rodzaj drzwi, ilość, opis wady
-ważnego dowodu zakupu z datą sprzedaży,

4 Gwarancją objęte są produkty spełniające następujące warunki:
- magazynowane w pomieszczeniach krytych, suchych i wietrzonych,
-zamontowane zgodnie z „Instrukcją montażu” po zakończeniu robót mokrych,
-eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, oraz we właściwych warunkach wewnątrz pomieszczeń prawidłowo funkcjonującej wentylacji oraz wilgotności względnej nie przekraczającej 65%
-posiadające odpowiednio duże zadaszenie(dotyczy tylko drzwi zewnętrznych)
-nienoszące śladów podcinania, lub innych zmian naruszających konstrukcje,
-drzwi nie mają styczności z wodą (zwłaszcza w łazienkach). Wszelkie wady wizualne należy bezwzględnie zgłosić przed dokonaniem odbioru, czy montażem – brak zgłoszenia jest traktowany jako pełna akceptacja wyrobu.
- Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz muszą być osłonięte poprzez montaż zadaszeń i ewentualnie osłon bocznych.
-Drzwi otwierane do wewnątrz muszą być całkowicie osłonięte gankami czy inną obudową lub montowane w podcieniach

5. Dopuszcza się na powierzchni szyby, witraża rysy o długości nie większej niż 20 mm na zewnątrz i wewnątrz zestawu szybowego w ilości nie większej niż 4 szt. na 1 m2 szyby zespolonej.

6. Drewno jako materiał naturalny posiada swoją różnorodną budowę amorficzną związaną z miejscem pochodzenia, warunkami glebowymi, ilością słońca oraz ilością wody w glebie. Istotny wpływ na wybarwienie ma również pora roku w której dokonano pozyskania drewna. W związku z powyższym dopuszcza się różnice kolorystyczne poszczególnych elementów wyrobu, spowodowane odstępstwem w odcieniach naturalnego ubarwienia i usłojenia drewna klejonego użytego do produkcji stolarki, jak również mniejszych usterek, nie rzutujących na wykorzystanie wyrobu. W/w odchyłki w kolorach na poszczególnych ramiakach, podczas pomiaru fotometrycznego mogą wynosić do 25% odstępstwa od wzorca, w zależności od rodzaju drewna, koloru drewna, grubości naniesionej farby itp. Oceny należy dokonywać nieuzbrojonym okiem z odległości większej niż 1,5 metra.

7 Przyjmowanie gwarancji i jej rozparzenie. Warunkiem kwalifikacji zgłoszonej wady jest zgłoszenie jej przed montażem, oraz bezwzględne odstąpienie od czynności montażowych. Zainstalowanie akcesoriów traktowane jest jako rozpoczęcie montażu danego produktu. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez Producenta w przypadku uznania przez niego zasadności zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenia reklamacyjnego dokonać należy niezwłocznie po ujawnieniu się wad w wyrobie. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od jego otrzymania. Producent zastrzega sobie prawo dokonania oględzin reklamowanego wyrobu, lub usługi po dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego a przed jego zaakceptowaniem. Podczas oględzin sporządzony zostanie protokół z reklamacji. Naprawa wykonana zostanie w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od momentu pisemnego uznania zgłoszenia reklamacyjnego. Powyższy okres może ulec wydłużeniu, w przypadku konieczności przeprowadzenia tych czynności w okresach świątecznych lub wystąpienia innych, niezależnych od Producenta zdarzeń. Producent zawiadomi Klienta o ewentualnym wydłużeniu terminu naprawy. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobach lub usługach.

8 Klient traci prawo gwarancji jeśli naruszy konstrukcje drzwi we własnym zakresie lub jeśli czynności takie będą wykonane przez firmy zewnętrzne. Kategorycznie zabronione jest podcinanie drzwi, zmniejszanie ich wymiarów zarówno z wysokości jak z szerokości.

9 Klient ma prawo ubiegać się o wymianę produktu na wolny od wad pod warunkiem iż zapłacił w całości za niego na nowy lub inny odnowiony wg uznania Producenta, oraz w przypadku, gdy Producent w okresie gwarancji nie jest w stanie go naprawić dokonując pięciu napraw tego samego elementu (elementu a nie wymiany całego skrzydła, lub drzwi) a produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

10 Zabrania się przetrzymywania w pobliżu drzwi urządzeń elektrycznych tj żelazka, grzałki, piecyki.

11. Tylko w przypadku zgłoszenia reklamacji na drzwi, w których już wcześniej raz wymieniono skrzydło na nowe jeżeli serwisanci nie będą w stanie usunąć usterki w stopniu zadowalającym Klienta druga złożona reklamacja na tą samą wadę uprawnia Producenta do zwrotu Klientowi wartość za towar i zabraniu drzwi w okresie 4 tygodni od chwili przyjęcia ponownej reklamacji.

12. Producent w przypadku jeśli stwierdzi, że nie jest w stanie sprostać wymaganiom Klienta ma prawo dokonać zwrotu otrzymanej wartości za towaru oraz bezzwłocznie zabierać swój towar.

13. Drzwi są własnością Producenta do momentu otrzymania przez niego pełnej wartości za towar lub wyświadczoną usługę i może on nimi dowolnie zarządzać.

14. Zobowiązanie Producenta z tytułu gwarancji wygasa jeżeli stanie się to niemożliwe do spełnienia na skutek okoliczności, niezależnych od Producenta. Producent nie ponosi za to odpowiedzialności.

15. Niewłaściwa wentylacja w pomieszczeniach może być powodem nadmiernego zawilgocenia ścian i zamontowanej stolarki prowadząc do nieodwracalnych defektów. Przestrzegamy iż drzwi nie można montować przed zakończeniem wszystkich robót mokrych oraz użytkować ich w nadmiernie wilgotnym pomieszczeniu.

16. Drzwi należy użytkował zgodnie z przeznaczeniem. Zamykanie drzwi powinno się odbywać, poprzez pchniecie lub pociągnięcie skrzydła, nie łapiąc za jego brzeg. Pchnięcie lub pociągniecie należy wykonać za pomocą rękojeści klamki, bez jej naciskania.

17. Producent zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji wad.

18. Nadużycie uprawnień gwarancyjnych lub bezprzedmiotowe wezwanie serwisanta spowoduje zwrotne dochodzenie poniesionych kosztów. Jak również w przypadku wcześniejszego ustalenia terminu przyjazdu serwisantów nie udostępnienie pomieszczeń.

19. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków gwarancji i ogólnych warunków sprzedaży Uchylenie lub zmiana jednego punktu w całości zwalnia Producenta z rękojmi.

20. W pozostałym zakresie nieuregulowanym w niniejszej gwarancji zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego..........................................
Czytelny podpis użytkownika

Karta bez podpisu klienta jest nie ważna