Drzwi zewnętrzne drewniane od producenta Drzwi wewnętrzne nowoczesne Drzwi wewnętrzne klasyczne Drzwi zewnętrzne drewniane od producenta Drzwi wewnętrzne nowoczesne

Strona główna >

Informacje dodatkowe

 

INFORMACJE DODATKOWE


Konstrukcja Drzwi Zewnętrznych:


Drzwi drewniane zewnętrzne PĘDZIWIATR produkowane są z drewna sosnowego klejonego, zgodnie
z wymaganiami technicznymi i technologią, określonymi dla drzwi zewnętrznych drewnianych w zakładowej specyfikacji technicznej wyrobu.


Są to drzwi płycinowe, pełne oraz oszklone szyba zespoloną, izolowane pianką polistyrenową. Płyciny mają wyfrezowane aplikacje wykończeniowe.


Drzwi produkowane są wraz z ościeżnicą drewnianą i progiem drewnianym.


Konstrukcja Drzwi Wewnętrznych:


Drzwi drewniane wewnętrzne PĘDZIWIATR produkowane są z drewna sosnowego klejonego, zgodnie
z wymaganiami technicznymi i technologią, określonymi dla drzwi wewnętrznych drewnianych w zakładowej specyfikacji technicznej wyrobu.

Są to drzwi płycinowe, pełne oraz oszklone szybą wg. oferty. Płyciny mają wyfrezowane aplikacje wykończeniowe.
Przekroje:


Przykładowy przekrój drzwi zewnętrznych Przykładowy przekrój ościeznicy Przykładowy przekrój progu Przykładowy przekrój drzwi wewnętrznych
Przykładowy przekrój drzwi zewnętrznych Przykładowy przekrój ościeznicy Przykładowy przekrój progu Przykładowy przekrój drzwi wewnętrznych


Jak określić kierunek otwierania drzwi?


Stronność drzwi określa się w bardzo prosty sposób. Stojąc przodem do drzwi (muszą otwierać się w naszą stronę – ciągniemy drzwi za klamkę do siebie) należy określić, po której stronie widzimy zawiasy. Jeżeli zawiasy widzimy po lewej stronie, mamy drzwi lewe, jeżeli po prawej, to drzwi są prawe.

Jak określić stronę drzwi.


Oscieżnice:


Ościeżnica stała Przekrój ościeżnicy stałej (podwójna warstwa okleiny sosnowej) Przekrój ościeżnicy regulowanej Przekrój ościeżnicy regulowanej 2
Ościeżnica stała Przekrój ościeżnicy stałej (podwójna warstwa okleiny sosnowej) Przekrój ościeżnicy regulowanej Przekrój ościeżnicy regulowanej 2
Listwa maskująca regulowana Listwa maskująca stała Przekrój oscieznicy i skrzydła
Listwa maskująca regulowana Listwa maskująca stała Przekrój oscieznicy i skrzydła

Montaż oraz eksploatacja drzwi:


Dla zapewnienia wieloletniej trwałości stolarki oraz zadowolenia z jej użytkowania niezbędny jest prawidłowy montaż. Drzwi należy wbudowywać zgodnie z ich przeznaczeniem, przy użyciu profesjonalnego wyposażenia
i przyrządów pomiarowych oraz przez osoby czy jednostki z doświadczeniem i znajomością sztuki budowlanej. Aby byli Państwo usatysfakcjonowani z naszych wyrobów polecimy firmę w Państwa regionie lub sami wykonamy usługę montażu zakupionych u nas drzwi.Postaw na doświadczenie.


Nasza ekipa montażowa oraz współpracujące z nami firmy posiadają wieloletnie doświadczenie i profesjonalny sprzęt, dzięki czemu montaż drzwi drewnianych jest przeprowadzany szybko i fachowo. Montujemy drzwi na terenie południowej Polski, w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, miejscach użyteczności publicznej, m.in.
w przedszkolach i urzędach.


Termin montażu drzwi drewnianych staramy się dopasować do Państwa możliwości.Zakres oferowanych usług obejmuje (w cenie drzwi z usługą montażu):

 • pomiar,
 • montaż zakupionej u nas stolarki,
 • obróbkę listwami maskującymi (w przypadku ościeżnic regulowanych)
 • transport


Instrukcja montażu oraz eksploatacji


Informację na ten temat znajdziecie Państwo w naszej instrukcji: "Instrukcja montażu i użytkowania drzwi."


Aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności:


Aby otworzyć i zobaczyć dany dokument wystarczy kliknąć na jego nazwę:


1. Aprobata Techniczna ITB


2. Deklaracja Zgodności EC nr 1


3. Deklaracja Zgodności EC nr 2KARTA GWARANCYJNA PDF
KARTA GWARANCYJNA na drzwiKARTA GWARANCYJNA na drzwi


P.U.H. Zakład Stolarski Józef Pędziwiatr udziela gwarancji na okres liczony od daty wystawienia faktury sprzedaży wraz z zapewnieniem opieki serwisowej i prawem do nieodpłatnych napraw na okres 24 miesięcy po spełnieniu niżej wymieniowych warunków.
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI1.

Producent będzie zobowiązany z tytułu gwarancji wyłącznie po przedstawieniu przez Klienta:

 • czytelnej i poprawnie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego, podać w tym swoje dane teleadresowe, rodzaj drzwi, ilość, opis wady
 • ważnego dowodu zakupu z datą sprzedaży,
 • obróbkę listwami maskującymi (w przypadku ościeżnic regulowanych)
 • kopii protokołu odbioru lub dokumentu WZ2.

Gwarancją objęte są produkty spełniające następujące warunki:

 • magazynowane w pomieszczeniach krytych, suchych i wietrzonych,
 • zamontowane zgodnie z „Instrukcją montażu” po zakończeniu robót mokrych,
 • eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, oraz we właściwych warunkach wewnątrz pomieszczeń prawidłowo funkcjonującej wentylacji oraz wilgotności względnej nie przekraczającej 65%
 • posiadające odpowiednio duże zadaszenie(dotyczy tylko drzwi zewnętrznych)
 • nienoszące śladów podcinania, lub innych zmian naruszających konstrukcje,
 • drzwi nie mają styczności z wodą (zwłaszcza w łazienkach). Wszelkie wady wizualne należy bezwzględnie zgłosić przed dokonaniem odbioru, czy montażem – brak zgłoszenia jest traktowany jako pełna akceptacja wyrobu. Dopuszcza się na powierzchni szyby, witraża rysy o długości nie większej niż 20 mm za zewnątrz i wewnątrz zestawu szybowego w ilości nie większej niż 4 szt. na 1 m2 szyby zespolonej.3.

Przyjmowanie gwarancji i jej rozparzenie.
Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez Producenta w przypadku uznania przez niego zasadności zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenia reklamacyjnego dokonać należy niezwłocznie po ujawnieniu się wad w wyrobie. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od jego otrzymania. Producent zastrzega sobie prawo dokonania oględzin reklamowanego wyrobu, lub usługi po dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego a przed jego zaakceptowaniem. Podczas oględzin sporządzony zostanie protokół z reklamacji. Naprawa wykonana zostanie w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od momentu pisemnego uznania zgłoszenia reklamacyjnego. Powyższy okres może ulec wydłużeniu, w przypadku konieczności przeprowadzenia tych czynności w okresach świątecznych lub wystąpienia innych, niezależnych od Producenta zdarzeń. Producent zawiadomi Klienta o ewentualnym wydłużeniu terminu naprawy. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobach lub usługach.4.

Klient traci prawo gwarancji jeśli naruszy konstrukcje drzwi we własnym zakresie lub jeśli czynności takie będą wykonane przez firmy zewnętrzne. Kategorycznie zabronione jest podcinanie drzwi, zmniejszanie ich wymiarów zarówno z wysokości jak z szerokości.5.

Klient ma prawo ubiegać się o wymianę produktu na wolny od wad pod warunkiem iż zapłacił w całości za niego na nowy lub inny odnowiony wg uznania Producenta, oraz w przypadku, gdy Producent w okresie gwarancji nie jest w stanie go naprawić dokonując pięciu napraw tego samego elementu (elementu a nie wymiany całego skrzydła, lub drzwi) a produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.6.

Zabrania się przetrzymywania w pobliżu drzwi urządzeń elektrycznych tj żelazka, grzałki, piecyki.7.

Tylko w przypadku zgłoszenia reklamacji na drzwi, w których już wcześniej raz wymieniono skrzydło na nowe jeżeli serwisanci nie będą w stanie usunąć usterki w stopniu zadowalającym Klienta druga złożona reklamacja na tą samą wadę uprawnia Producenta do zwrotu Klientowi wartość za towar i zabraniu drzwi w okresie 4 tygodni od chwili przyjęcia ponownej reklamacji.8.

Producent w przypadku jeśli stwierdzi, że nie jest w stanie sprostać wymaganiom Klienta ma prawo dokonać zwrotu otrzymanej wartości za towaru oraz bezzwłocznie zabierać swój towar.9.

Drzwi są własnością Producenta do momentu otrzymania przez niego pełnej wartości za towar lub wyświadczoną usługę i może on nimi dowolnie zarządzać.10.

Zobowiązanie Producenta z tytułu gwarancji wygasa jeżeli stanie się to niemożliwe do spełnienia na skutek okoliczności, niezależnych od Producenta. Producent nie ponosi za to odpowiedzialności.11.

Niewłaściwa wentylacja w pomieszczeniach może być powodem nadmiernego zawilgocenia ścian i zamontowanej stolarki prowadząc do nieodwracalnych defektów. Przestrzegamy iż drzwi nie można montować przed zakończeniem wszystkich robót mokrych oraz użytkować ich w nadmiernie wilgotnym pomieszczeniu.12.

Gwarancja nie obejmuje wyrobów i usług:

 • przecenionych jako niepełnowartościowych, z drugiego gatunku
 • wady lub uszkodzenia z powodu których została obniżona cena,
 • w przypadku, gdy drzwi były zamontowane podczas robót mokrych,
 • za które nie uiszczono należności lub uiszczono ją 90dni po terminie,
 • uszkodzeń mechanicznych: powłok malarskich, elementów okuć, pęknięć i zarysowań pakietów szklanych, po dokonanym odbiorze produktu,
 • znajdujących się lub wykonanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uszkodzenia spowodowane działaniem środków chemicznych materiałów budowlanych, oraz taśm oklejających,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych takich jak np. porywisty wiatr, pożar, powódź, włamania, dewastacja itp.,
 • uszkodzeń powstałych podczas normalnego zużycia eksploatacyjnego, porysowań, zadrapań od paznokci, kluczy lub spowodowanych przez psa,
 • widocznej struktury drewna wynikającej z naturalnego rysunku słoi,
 • różnic w odcieniach i strukturze usłojenia drewna,
 • naturalnych zmian barwy drewna spowodowanych działaniem promieni słonecznych,
 • przebarwienia i uszkodzenia powstałe w wyniku pęcznienia drewna podyktowanego niewłaściwą eksportacją np.: nadmierną wilgotnością względną powietrza w pomieszczeniach powyżej 70%,
 • zabrudzeń powierzchni spowodowanych normalnym użytkowaniem,
 • porysowań powstałych podczas niewłaściwego czyszczenia drzwi, lub mycia szyb
 • uszkodzeń okuć spowodowanych rozregulowaniem,
 • deformacje uszczelki,
 • zamontowane niezgodnie z „Instrukcją montażu”.13.

Producent zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji wad.14.

Nadużycie uprawnień gwarancyjnych lub bezprzedmiotowe wezwanie serwisanta spowoduje zwrotne dochodzenie poniesionych kosztów. Jak również w przypadku wcześniejszego ustalenia terminu przyjazdu serwisantów nie udostępnienie pomieszczeń.15.

Reklamację zgłasza w punkcie, w którym dokonano zakupu niezwłocznie po ujawnieniu się wady. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego Karty Gwarancyjnej i dowodu zakupu. Wady możliwe do wykrycia przed wbudowaniem i montażem, powinny być niezwłocznie zgłoszone do Dostawcy przed bezwzględnie wykonaniem tych prac.16.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków. Uchylenie lub zmiana jednego punktu w całości zwalnia Producenta z rękojmi..........................................
Czytelny podpis użytkownika

Karta bez podpisu klienta jest nie ważna